Garanti

Villkor för garanti

Vicoustic-produkter genomgår strikta kvalitets- och fraktkontrollprotokoll för att säkerställa att de når våra kunder i perfekt skick. I händelse av att din produkt utvecklar ett fel, vänligen kontakta oss .

Företaget Visound Acústica SA. garanterar, under normala driftsförhållanden för produkten, en garanti som gäller under en period av 3 år från och med inköpsdatumet av produkten, under följande villkor:

1 - Vår garanti täcker endast problem orsakade av material- eller tillverkningsfel på produkter som används på lämpligt sätt av kunden. Företaget säkerställer adekvat kundservice och tillhandahåller åtgärdande av dessa defekter eller ersättningar för de produkter som det tillverkar, säljer och distribuerar under garantiperioden.

2 - Ersättningar som sker efter inköpsdatum och under den garantiperiod som anges ovan kommer inte att debiteras kunden, så länge det upptäckta felet har att göra med fel och/eller defekter i tillverkningsprocessen, vid användarens normala användning .

3 - Följande är undantagna från vår garanti: felaktig användning eller olämplig användning; transportskador; underlåtenhet att följa installations-/monteringsanvisningarna eller underhålls- och säkerhetsföreskrifterna; exponering av produkten för hög luftfuktighet eller höga temperaturer; skador orsakade av slag eller fall; och åldrande. Undantagna är även reparationer utförda av en person eller ett företag som inte är en auktoriserad Vicoustic-representant.

4 - För att göra anspråk på denna garanti ska kunden använda, använda och testa produkten, följa rekommendationerna som anges i installationsprocedurerna och normala användningsvillkor som anges i installationsmanualen och produktinformationsbladet på vår webbplats (shop.vicoustic. se).

5 - Kunden måste rapportera anomalien till Vicoustic, med en detaljerad beskrivning av problemets natur så detaljerat som möjligt, kompletterat med berättigade fotografier. Motsvarande kvitto/faktura som anger produkt och försäljningsdatum ska alltid skickas in för att tilldela garantins giltighet.

6 - Denna garanti täcker inte skillnader mellan prover, reklambilder eller renderingsmodeller och den faktiska produkten. Det täcker inte heller avvikelser mellan produktens storlekar eller färger, särskilt mellan olika partier, under acceptabla toleranser.

Vi kan erbjuda en avgiftsbelagd reparations- eller utbytesservice för eventuella defekter som inte täcks av denna garanti eller som inte längre täcks. Kontakta oss för att använda den här tjänsten.